Integritets- och dataskyddspolicy, Beloxy AB.

Genom användande av Beloxy AB:s tjänster godkänner och samtycker kunden till denna integritets- och dataskyddspolicy.

1. Personuppgiftsansvarig
Beloxy AB, org.nr. 559072-1626, Fabriksgatan 9. 222 36 Lund, är ansvariga för de personuppgifter vilka behandlas inom företagets tjänster.

2. Hantering av personuppgifter
Skyddet av kundens integritet är prioriterat av Beloxy AB. Alla uppgifter som sparas om kunden hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) fram tills det att denna ersätts av den europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) den 25 maj 2018. Från och med den 25 maj 2018 kommer alla uppgifter om som sparas och/eller hanteras om kunden att hanteras i enlighet med GDPR. Dessa förordningar syftar till att skydda kunden mot att dennes personliga integritet skall kränkas vid hantering av personuppgifter. Därför sparas inga uppgifter längre än vad som av företaget anses skäligt. En stor del av informationen raderas omgående, medan andra delar av information om kunden sparas en tid beroende på vad informationen ska användas till, vänligen se punkt 4Ändamål, eller om lagen kräver av oss att informationen sparas. Viss information om kunden måste även föras över till tredje part då vi anlitar exempelvis leverantörer för att leverera de varor som kunden beställt utav oss.

3. Personuppgifter som samlas in.
De personuppgifter som kan samlas in är de uppgifter kunden lämnar i dennes kontakt med Beloxy AB. Detta inkluderar den information som lämnas i samband med köp på beloxy.se eller köp på annat sätt utav företaget Beloxy AB, information som lämnas i samband med registrering av kundkonto på beloxy.se eller information som av kund på annat sätt lämnas till Beloxy AB. Informationen kan inkludera, men är inte begränsad till, kundens namn, kontaktadress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om beställningar från Beloxy AB, transaktioner som kunden genomför mot företaget, uppgifter från kundundersökningar, uppgifter från eventuella tävlingar eller kampanjer, eller uppgifter som lämnas i kontakt med kundtjänst. All korrespondens mellan Beloxy AB och kund kan komma att registreras. Information kan även sparas i samband med webbplatsbesök, vänligen se punkt 4.3 Cookies. Utöver detta kan även uppgifter från kreditupplysningsföretag samlas samt uppgifter från bedrägeriförebyggande instanser.

3.1 Kreditkortsinformation.
Kreditkortsinformation lagras inte av Beloxy AB efter genomförd transaktion. Däremot kan betalningsgateway-leverantören som Beloxy AB använder sig utav lagra information nödvändig i syfte att processa betalningar som kund gör via webbplatsen beloxy.se, göra återbetalningar samt hantera kundtjänst i ärenden gällande betalning och återbetalning.

4. Ändamål
De ändamål som Beloxy AB sparar personuppgifter för inkluderar, men är ej begränsade till:

4.1 Marknadsföring.
Uppgifter om kunden sparas för administrering och hantering av marknadsföring, förfrågningar samt nyhetsbrev till kunder som har godkänt detta.

4.2 Tjänsteutveckling.
I syfte att utveckla tjänsten beloxy.se används vissa kunduppgifter för olika analyser vad gäller den marknad som beloxy.se riktar sig mot.

4.3 Cookies.
Beloxy AB använder cookies på beloxy.se. Det innebär att uppgifter om besök på webbplatsen, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare m.m. samlas in. Detta görs i syfte att förebygga samt förhindra bedrägerier, såväl som administrativa ändamål exempelvis förbättra användbarheten och navigeringen på webbplatsen m.m. Dessutom används den insamlade informationen för att synliggöra erbjudanden till kunden baserat på var kunden geografiskt befinner sig.

Mer information om cookies och hur du hanterar användningen av cookies finnes här.

4.4 Administration av avtal m.m.
De uppgifter om kunden som behöver behandlas i syfte att uppfylla de skyldigheter företaget har enligt avtal och gällande lagstiftning sparas. Uppgifter kan även behandlas om så begärts av kund för att vidta åtgärder, innan avtal ingås eller under löpande avtalsperiod. Hur avtalet fullföljs påverkar hur uppgifter hanteras.

5. På vilken laglig grund samt hur personuppgifter används.
Personuppgifter används uteslutande för att uppfylla de rättsliga förpliktelser företaget står under, för att följa avtalsförpliktelser, samt för att till kund ge service, leverans, erbjudanden (inklusive direktmarknadsföring) och möjlighet till tillgänglig och enkel användning av tjänsten beloxy.se.
Kunden kan i vissa fall bli ombedd att lämna samtycke till att vissa personuppgifter samlas in. Om ett samtycke ges, kan kunden alltid återkalla samtycket.

6. Automatiserat beslutsfattande.
Företaget kan använda sig utav automatiserat beslutsfattande när sådant är tillåtet enligt europeisk eller svensk lagstiftning eller annan författning, eller i de fall då kunden uttryckligen lämnat samtycke till detta. Kunden har alltid rätten att i sådant fall begära om manuellt beslutsfattande samt bestrida beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande om beslutet skulle komma att få följder som skäligen kan anses i betydande grad påverka kundens situation, inklusive rättsliga påföljder.
I händelse att automatiserat beslutsfattande används, informeras kunden om de beslutsfaktorer som används, vad det innebär för kunden samt möjliga konsekvenser detta kan leda till.

6.1 Till vem kan personuppgifter komma att lämnas ut till.
Kundens personuppgifter kan komma att delas med tredje part, exempelvis myndigheter, leverantörer, betaltjänstföretag samt affärspartners. Innan sådana uppgifter delas med tredje part säkerställer alltid Beloxy AB att de sekretessförpliktelser som gäller följs.
Vissa tjänster vi utför innebär att vi måste lämna ut uppgifter om kunden, exempelvis då vi ibland använder oss utav tredje part för leverans samt betalning för att vi ska kunna genomföra kundens beställning. Beloxy AB samarbetar enbart med etablerade aktörer.

6.2 Internationell dataöverföring
Uppgifter som samlas in, kan lagras och överföras mellan de länder där Beloxy AB är verksamma. Detta i syfte att använda informationen i enlighet med integritets- och dataskyddspolicyn.

7. Utlämnande av personuppgifter
Information om kund lämnas ytterst sällan till tredje part. Undantag är exempelvis leveransuppgifter om kund till leverantörer som levererar de varor som kunden har beställt. Information kan även lämnas till betalningsförmedlare Klarna AB samt DHL Sverige AB.
Det kan även uppstå omständigheter då vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter.
Utöver detta kan information om kund lämnas över till tredje part:
– i händelse av att Beloxy AB säljer eller köper ett företag eller tillgångar, i vilket fall dina uppgifter kan lämnas till en potentiell köpare.
– då rättslig händelse förpliktigar företaget att lämna ut information om kund.
– information om kund kan lämnas till kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande byråer.

8. Hur kundens personuppgifter skyddas.
Beloxy AB vidtar tekniska, organisatoriska samt administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi samlar mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

9. Hur vi lagrar personuppgifter.
Information som lagras av Beloxy AB lagras på säkra servrar. Eventuella betalningstransaktioner kommer att krypteras med hjälp av SSL-teknik. I den situation där företaget har givit kunden ett, eller ett av kunden valt, lösenord som ger ytterligare tillgångar till tjänster på webbplatsen, ansvarar kunden för att hålla detta hemligt. Vi uppmanar å det starkaste kunden att aldrig dela sina lösenord med annan individ.

10. Kundens rättigheter vad gäller dataskydd.
Som kund hos Beloxy AB har kunden rättigheter vad gäller de uppgifter som samlas om kunden. Kundens begäran att utöva nedanstående rättigheter bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Dessutom kan de uppgifter som behövs för att Beloxy AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda rättsliga anspråk eller genomdriva avtal behållas.

10.1 Begära åtkomst till kundens personuppgifter.
Kunden har rätt att få tillgång till de personuppgifter som lagras om hen. Rätten till åtkomst kan begränsas av gällande svensk eller europeisk lagstiftning eller skydd av annan persons privatliv samt vad gäller skydd av Beloxy AB affärskoncept samt affärsrutiner.

10.2 Begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Felaktiga personuppgifter har kunden rätt att begära rättelse utav. Detta begränsas dock av där lagstiftning eller författning säger annat.

10.3 Begära radering av personuppgifter.
Kunden har rätt att begära att information som samlats om kundens personuppgifter raderas om:
– Kunden återkallar sitt samtycke till informationslagringen och det inte föreligger någon rättslig grund för informationslagringen.
– Kunden invänder mot informationslagringen och det inte föreligger någon rättslig grund för informationslagringen.
– Kunden invänder mot lagring av personuppgifter i syftet direkt marknadsföring.
– I händelse att behandlingen av kundens personuppgifter strider mot gällande lagstiftning.
– Behandling av personuppgifter avser icke-myndig person, i det fall informationen samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

10.4 Begränsning av lagring av personuppgifter.
I händelse att kunden motsätter sig riktigheten eller lagligheten i den information som är lagrad, eller i händelse att kunden har utnyttjat sin rätt till begränsning av den lagrade informationen kan kunden begära att personuppgifter som lagras om kunden begränsas till enbart lagring. I sådant fall begränsas informationen till lagring tills det att rättelse av uppgifterna genomförts eller tills det går att lagligt fastställa att företagets intressen har företräde framför kundens.
Kunden kan även begära att personuppgifter inhämtade om hen begränsas till lagring i fall att rätt till radering av uppgifterna inte uppnås.
I händelse att syftet med de registrerade personuppgifterna enbart är rättsliga, kan kunden kräva att all behandling av uppgifterna begränsas till lagring. Beloxy AB förbehåller sig rätten att behandla personuppgifter i andra syften då detta är nödvändigt för att hävda rättslig anspråk eller om kunden lämnat sitt samtycke till detta.

10.5 Invändning mot behandling utifrån Beloxy AB:s berättigade intresse.
Kunden innehar alltid rätten att invända mot behandling av personuppgifter i syftet direkt marknadsföring eller profilering i samband med marknadsföring.

10.6 Dataportabilitet.
Kunden innehar rätten att få ut de personuppgifter som lämnats till Beloxy AB i ett maskinläsbart format. Observera att detta endast gäller de personuppgifter som behandlas med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal.

11. Hur länge kundens personuppgifter behandlas.
Personuppgifter sparas den tidsperiod som krävs för att uppnå de ändamål varför dessa samlades in, eller den tidsperiod som rådande lagstiftning kräver. Vilket innebär att personuppgifter sparas den tid som är nödvändig för att fullgöra avtal och den tids som enligt lagar och författningar kräver att uppgifterna lagras.

12. Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke.
Kunden har rätt att en gång per kalenderår begära information, rättelse eller radering av de personuppgifter som Beloxy AB behandlar. Detta görs skriftligen, undertecknas av kunden samt skall innehålla information om För- och efternamn samt kundnummer. Dessutom skall förtydligande om vilken information kunden önskar tillgång till specificeras. Vänligen sänd begäran till: Beloxy AB, Fabriksgatan 9, 222 36, Lund, Sverige.

13. Förändringar i integritets- och dataskyddspolicy.
Förändringar av integritets- och dataskyddspolicy publiceras på denna sida.